Aviso legal de Vigohistorico.org

1. Datos identificativos


VIGOHISTORICO.ORG. e VIGOHISTORICO.COM, son os dominios que identifican a unha páxina web e blogue VigoHistórico.org é dun movemento cidadan sen ligazóns políticas que ten por obxectivo que a Porta do Sol, Elduayen e Paseo Alfonso sexan completamente peonís. En cumprimento co deber de información recollido en artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: o titular de dominio e do sitio web de VIGOHISTORICO.ORG/COM, é VIGOHISTORICO.ORG. organización non gubernamental, identificada fiscalmente co número _______e correo electrónico de contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

2. Usuarios e Uso do Stio Web

O acceso e/ou uso deste portal de VIGOHISTORICO.ORG atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde o devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas.O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos (por exemplo servizos de RRS, formularios de contacto ou outros que do sitio web ofrece a través do seu portal e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de Nome da empresa creadora do sitio web , dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e manipular as súas mensaxes.. En calquera caso, VIGOHISTORICO.ORG non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través das ferramentas de participación e widgets de redes sociais.

3. Protección de Datos

VIGOHISTORICO.ORG cumpre coas directrices Regulamento Xeneral de Protección de Datos Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 e restante normativa en vigor e #ver por garantir un correcto uso e tratamento dos datos persoais do usuario e respecto diso expón:

Finalidade do tratamento: Atender ás comunicacións de interese para ambas as partes, e remisión do boletín informativo non publicitario do blogue

Lexitimación do tratamento: Consentimento do interesado e o interese lexítimo da publicación electrónica.

Cesións de datos: Non se realizarán cesións de datos.

Transferencia de datos a terceiros países: Non se van a producir Transferencias Internacionais de datos.

Dereitos do interesado: Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais seus ou non, a saber, cales son, para que se usan, canto tempo van gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van a comunicar a un terceiro. Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos. Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recolleitos, incluído o dereito ao esquecemento. Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento. Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos. Portabilidad: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato de uso común xa poder transmitilos a outro responsable. Dereito de reclamación #ante a Autoridade de Control: No caso de que non se respectaron os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos. Así mesmo, VIGOHISTORICO.ORG informa que dá cumprimento á Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico

4. Propiedade Intelectual e Industrial

VIGOHISTORICO.ORG por si, ou como cesionaria ou licenciada, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma. A título enunciativo: imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, aplicacións informática snecesarias para o seu funcionamento, acceso e uso, etc. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de VIGOHISTORICO.ORG.

O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de VIGOHISTORICO.ORG. Poderá visualizar os elementos do portal e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado..

5. Exclusión de Garantías e Responsabilidade

VIGOHISTORICO.ORG non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

  1. Modificacións


VIGOHISTORICO.ORG resérvase o dereito de efectuar sen aviso previo/previo aviso as modificacións que considere oportunas na súa web, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu sitio web.

  1. Ligazóns

No caso de que en VIGOHISTORICO.ORG dispuxésense ligazóns ou hipervínculos facía outros sitios da internet, VIGOHISTORICO.ORG non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos. En ningún caso VIGOHISTORICO.ORG asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios da internet. Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

  1. Cookies

A utilización deste web atribúelle a vostede a condición de usuario e implica a súa aceptación plena e sen reservas a todo o relativo ao uso de cookies, nos termos expresados na vixente Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico ( LSSI-CE), onde se inclúen as modificacións introducidas pola corrección de erros publicada en BOE/BOE número 187, do 6 de agosto de 2002, así como as introducidas pola Real Decreto-Lei 13/2012, do 30 de marzo .

  1. Modificación das Presentes Condicións e Duración
    1. VIGOHISTORICO.ORG poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata debidamente publicadas sexan modificadas por outras.
  1. Lexislación Aplicable e Foro. A relación entre VIGOHISTORICO.ORG e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e tribunais da cidade de Vigo.

Ayúdanos  a mejorar Vigo

Pensamos que el actual proyecto de peatonalización de la Puerta del Sol debido a los túneles puede alterar de modo irreversible el paisaje urbano del Vigo Central en lugares tan emblemáticos como Policarpo Sanz, a Rúa Elduayen y Paseo de Alfonso afeando de forma integral el Vigo Histórico.

Por ese motivo, despues de valorar el impacto de esa forma de peatonalización, y de desvelar la realidad de un proyecto desconocido por la ciudadanía te invitamos a que te dirijas al Alcalde de Vigo  en change. org solicitando la revisión y/o cancelación del proyecto actual en la intención de impulsar otro más ambicioso y mejor concebido.